ആർ & ഡി ശക്തി

ബോണി 1994-ൽ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് ആഭ്യന്തര എക്‌സ്‌കവേറ്റർ വ്യവസായത്തിലെ "എന്റർപ്രൈസ് ടെക്‌നിക്കൽ സെന്റർ" ആയി സാങ്കേതിക കേന്ദ്രത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇത് സിചുവാൻ പ്രവിശ്യയിലെ സാങ്കേതിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേന്ദ്രവുമാണ്.നിലവിൽ 81 ഗവേഷണ-വികസന ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, 50 എഞ്ചിനീയർമാർ ഉൾപ്പെടെ, 10 വർഷമായി വലിയ എക്സ്കവേറ്റർ ഗവേഷണ-വികസനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.എക്‌സ്‌കവേറ്ററുകൾക്കും മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്‌ലറുകൾക്കുമായി സ്വതന്ത്രമായ R&D കഴിവിനൊപ്പം, 20-ലധികം പേറ്റന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.

ബോണിടെക്‌നിക്കൽ സെന്റർ, ചോങ്‌കിംഗ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുമായി ചേർന്ന്, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും മാസ്റ്റർ &ഡോക്ടർ വർക്ക് റൂമുകളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഗവേഷണ-നിർമ്മാണ അടിത്തറ നിർമ്മിച്ചു;സിചുവാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹാർബിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, സെജിയാങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ജിയോടോംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയുമായി അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം, ബുദ്ധിപരമായ നിയന്ത്രണം, ജോലി സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇത് ഗവേഷണം നടത്തി.

dsadqwd
sdasdwd