ഫാക്ടറി ടൂർ

ബോണിഅസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം, പാർട്‌സ് പ്രോസസ്സിംഗ്, അസംബ്ലി, ഉൽപ്പന്ന ഡീബഗ്ഗിംഗും ടെസ്റ്റിംഗും, ഉൽപ്പന്ന കോട്ടിംഗും ഡെലിവറിയും ഉൾപ്പെടെ, വലിയ ഹൈഡ്രോളിക് എക്‌സ്‌കവേറ്ററുകളുടെയും ഗ്രാബേഴ്‌സിന്റെയും പൂർണ്ണ-പ്രക്രിയ നിർമ്മാണ ശേഷിയുണ്ട്.